این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

ارسال چکیده مقاله: قبل از 15 تیر1392

آخرین پیغام پذیرش مقاله: 20 مردادماه 1392

ارسال مقاله نهایی: قبل از 15 مرداد 1392

(پذیرش مقالات حداکثر پس از 15روز بعد از ارسال مقاله اعلام می گردد)

مهلت ثبت نام کامل: قبل از 20 مرداد 1392

برگزاری کنفرانس: تاریخ 21و22 شهریور 1392