این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| درباره کنفرانس > ساختار سازمانی کنفرانس >
.: ساختار سازمانی کنفرانس

دبیر علمی کنفرانس - دکتر مهدی ایرانمنش
مسئول کمیته ارائه شفاهی و پانل ها- دکتر معصومه یزدان پناه
مسئول پانل محور نوآوری، خلاقیت و کارآفرینی- دکتر مهرداد بیات
مسئول پانل محور توسعه اقتصادی، تولید و مدیریت مالی- دکتر خالد احمدزاده
مسئول پانل محور رهبری و رفتار سازمانی-
مسئول پانل محور مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات-
مسئول پانل محور مدیریت کیفیت، بهره وری و تعالی سازمانی-
مسئول پانل محور مدیریت راهبردی-
مسئول پانل محور بخش آزاد- دکتر سید پژمان شیرمردی
دبیر اجرایی کنفرانس - محمد شیرازی پور
رئیس کمیته ارتباط با صنعت -
رئیس کمیته اجرایی و پشتیبانی کنفرانس- سید علیرضا حسینی نژاد
مسئول کمیته اجرایی -
مدیرعامل موسسه/مسئول دبیرخانه کنفرانس - اکرم شایسته مهر
کمیته پذیرش و ثبت نام- سارا شماعی
مسئول کمیته طراحی و گرافیک- مهدی فراهانی ثابت فرد
مسئول کمیته روابط عمومی و تشریفات - اویس توحیدی راد
کمیته انتشارات - سید حسین حسینی مجد
مسئول کمیته کارگاه ها - خانم دکتر بدری شاه طالبی
کمیته مسابقات
هوش و خلاقیت
ورزش آقایان - اسماعیل عباس نژاد
ورزش بانوان - دکتر اعظم نخعی نیازی
کمیته پژوهش برتر- دکتر ابوالفضل شاه آبادی
کمیته نظارت و ارزشیابی - خانم دکتر عاطفه احمدی
مسئول کمیته فناوری اطلاعات - مریم سادات لاجوردی
مسئول کمیته پشتیبانی کنفرانس -
مسئول کمیته ارتباطات و بازاریابی و مدیر اجرایی نمایشگاه - سیده مهوش شیرمردی
کمیته ارتباط با دانشگاه ها -
کمیته ارتباط با صنعت
مسئول کمیته اطلاع رسانی و رسانه - عباس قاسمی
کمیته مدعوین دانشگاهی -
کمیته مدعوین صنعتی/ مدیریتی -
کمیته نمایشگاه بین المللی تولید و کارآفرینی
کمیته علمی و داوران کنفرانس