این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| درباره کنفرانس > کارگاههای آموزشی >
.: کارگاههای آموزشی

ارزیابی عملکرد با استفاده از تحلیل پوششی داده ها DEA

1392/06/22
دکتر محمد خدابخشی
ظرفیت 200 نفر

یک مدل برنامه ریزی ریاضی بکار گرفته شده برای مشاهداتی است که تابع تولید و یا مرز کارائی حاصل از این مشاهدات را تخمین می زند. مرز فوق بر اساس اطلاعات در قالب ورودی و خروجی و بر اساس نتایج برنامه ریزی خطی متوالی ساخته می شود سپس، واحدهایی که بر روی مرز کارا قرار می گیرند به عنوان واحدهای کارا و واحدهایی که بر روی مرز کارا نیستند به عنوان واحدهای ناکارا شناخته می شوند. در واقع درجه عدم کارایی هر واحد تصمیم گیرنده به میزان فاصله واحد مزبور تا مرز کارایی است.


لينك اصلي

کارت امتیازی متوازن BSC

1392/06/22
اساتید گروه آموزشی
ظرفیت 200 نفر

.

لينك اصلي

مدیریت دانش KM

1392/06/22
دکتر سید علی اکبر احمدی
ظرفیت 200 نفر

.

لينك اصلي

AHP

1392/06/22
معصومه یزدان پناه
ظرفیت 200 نفر

فرایند تحلیل سلسله مراتبی

لينك اصلي
صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر